1978

Meester Lambrecht studeert in 1978 af aan de RUG te Gent.
Hij behaalt de titel van Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid met onderscheiding.

Op één september van datzelfde jaar, legt hij de eed af voor de Voorzitter van het Hof van Beroep, en wordt toegelaten aan de Balie te Kortrijk.

Daarna volbrengt hij zijn legerdienst als kandidaat reserve-officier in het Regiment 2' jagers te paard te Lüdenscheid en doet zijn eerste pleidooien voor de Krijgsraad te velde te Neheim.


1981 Op 10 juli treedt Meester Lambrecht in het huwelijk en vestigt zijn kantoor aan de Stationsstraat te Waregem (cfr. plan).

1983 Zijn echtgenote wordt ingeschakeld in het kantoor: ze staat in voor het secretariaat.

1986 Bij K.B. van 30 juni wordt Meester Lambrecht benoemd tot plaatsvervangend Rechter in het Vredegerecht van het l° Kanton te Kortrijk.
 

1989

Informatica en organisatie stonden en staan hoog in het vaandel geschreven.

Ondanks het nog het prille begin van de PC, werd reeds een eerste computer in gebruik genomen, spoedig gevolgd door een tweede.

(Ondertussen is de software zowel als de hardware aan een zoveelste verandering en actualisering toe en beschikt het kantoor over in het totaal zeven werkposten, waarvan zes in netwerk.met server.)


1996

In september aanvaardt Meester Lambrecht voor het eerst een stagedoende advocaat.

(Ondertussen zijn er meerdere advocaten die hun stage deden bij Meester Lambrecht.  Zo ook Meester Geert Vanhoutte, die een vaste medewerker is geworden; hij houdt ook zijn tweede kantoor aan de Stationsstraat 185)


1998 Sinds september is er ook een tweede administratieve kracht werkzaam in het secretariaat.

2004 Meester Celine Dhuyvetter legt haar eed af als advocaat en vangt haar baliestage aan bij Meester Stefaan Lambrecht.

2007 Meester Josephine Depourcq legt haar eed af als advocaat en vangt haar baliestage aan bij Meester Stefaan Lambrecht.

2009 Meester Wendy Verstraete legt haar eed af als advocaat en vangt haar baliestage aan bij Meester Stefaan Lambrecht.

2010 Met de aanschaf van scan-apparatuur met grote capaciteit, doet het "digitale dossier" zijn intrede op kantoor.

Naast het originele dossier "op papier", wordt ook een digitaal dossier aangelegd en bijgehouden.


2014 Meester Liza Deconinck legt haar eed af voor het Hof van Beroep te Gent op 1 september 2014, en start als advocaat-stagiair van Meester Lambrecht.